Forslag til barnehageplan for 2020-2025 på høring - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Forslag til barnehageplan for 2020-2025 på høring

30.04.2020 vedtok Kommunestyret at forslag til ny barnehageplan for perioden 2020-2025 sendes på høring og offentlig ettersyn i perioden
5. mai - 20 juni jf. Plan og bygningsloven § 11-14.

I tråd med vedtaket legges Barnehageplanen for 2020-2025 ut på høring.

Høringsinstanser

Høringsinstanser er:
De private barnehagene
Foresatte
Delta
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Næringslivet
Helsestasjonen
Andre interessenter

Høringsfrist settes til 20.06.2020

Høringsinnspill sendes digitalt til Sigdal kommune