Nyheter - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Rutetabell for skoleåret 2018-2019

2018-07-05
skoleskyss_150x61

Rutetabell for linje 105, skoleåret 2018-2019, foreligger nå fra Brakar AS. 
Rutetabellen gjelder fra 20.08.2018

Ny norm for pedagogtetthet i barnehagen

2018-06-27

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år

Ny norm for læretetthet innføres med virkning fra august 2018

2018-06-27

Norm for lærertetthet trer i kraft høsten 2018. Forskriftsreglene innebærer at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.

God sommer

2018-06-21
sommersol_150x139

Skolekontoret takker store og små for samarbeidet skoleåret 2017/2018 og ønsker alle en riktig god sommer.
Skoleåret 2018/2019 starter opp mandag 20. august. 
klikk her for skolerute 2018/2018

 

  

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 23.05.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 23.05.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

Søknadsfrist for voksenopplæring

2018-03-15

Jf. Opplæringsloven §4A-1 har : ”dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter §3-1.
Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne.

Sakspapirer til Hovedutvalgsmøte 14.03.2018

Er du interessert i å lese sakspapirene til møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 14.03.2018, så kan du lese disse ved å klikke her

Leksehjelp skoleåret 2018/2019

2018-03-01

Tilbudet om 1 time med leksehjelp vil bli gitt fortløpende etter endt skoledag på tirsdager og torsdager for elever på 1. til 4. trinn.

 

Inkluderende barnehage og skolemiljø

2018-02-23

Fylkesmannen i Buskerud inviterte i april 2017 kommuner og frittstående skoler i Buskerud til å delta i kompetansetilbudet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», pulje 2. Tilbudet om deltakelse på prosjektet «Inkluderende barnehage og skolemiljø» er for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

Skoleskyss skoleåret 2018/2019

2018-02-19
skoleskyss_150x61

Jfr. opplæringsloven har elever i 2. til 10. klasse, som bor mer enn 4 km fra skolen, rett til skoleskyss. For elever i 1. klasse, er skyssgrensen 2 km.

Skolekretsens betydning for gratis skolegang:
Rett til gratis skyss gjelder til nærskole, med unntak av elever som får sin skolegang i annen skolekrets grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker.

Hovedregel for fri skoleskyss.:
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss.
Elever må som hovedregel selv ta seg frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje. Som veiledende akseptabel gangavstand regnes inntil:

1. klasse:                     1,0 km
2.-10. klasse:               2,0 km   

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen av strekningen.