Skoleskyss - Oppvekstetaten i Sigdal kommune

Skoleskyss

Rettigheter

Elever på første trinn som bor mer enn to kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Fra andre trinn er skyssgrensen fire kilometer. Korteste gangbare vei mellom hjem og skole regnet fra dør til dør skal legges til grunn ved beregning av skoleveien. Foreldre og foresatte søker ikke selv om skoleskyss, det gjør skolen på vegne av elevene.

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære maksimale start- og sluttider, og elevene har dermed ikke rett til skyss i tilknytning til SFO. Når skyss retten på hhv 2 km og 4 km er utløst forventes det at elevene går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass/holdeplass. 
For mer info om hvem som har rett til gratis skoleskyss klikk her eller les mer på rundskriv 2-2019 fra UDIR.

Fylkeskommunen har delegert det det daglige arbeidet med skoleskyssen til Brakar, som har disse veiledende regler og retningslinjer 

Farlig skolevei

Gratis skoleskyss kan også innvilges uavhengig av veilengden dersom skoleveien vurderes som særlig farlig eller vanskelig. Trygg Trafikks Veileder for særlig vanskelig eller farlig skolevei  inneholder aktuelle lover og forskrifter, sentrale momenter som vurderes for å avgjøre om en vei er særlig farlig eller ikke, barns forutsetninger i trafikken og informasjon om saksgang. Gratis skoleskyss grunnet farlig skolevei søkes på, se søknadsskjema under.

Enkelte grunnskoleelever vil ha rettigheter etter flere skyss bestemmelser. For eksempel kan en elev ha rett til skyss både på grunn av skoleveiens lengde og fordi skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. I slike tilfeller går fylkeskommunens ansvar foran kommunens, og det er fylkeskommunen som må oppfylle elevens rett til skyss.
Farlig skolevei 
Lokale retningslinjer for farlig skolevei
Trygg skolevei 

Veiledere fra Trygg Trafikk

Trygg Trafikk har laget flere informasjonshefter som det anbefales å ta en kikk på.
På hjemmesidene til Trygg Trafikk finner du oppgaver og filmer om buss som du kan se og gjøre sammen med barna. Oppgavene og filmene gir kunnskap om riktig oppførsel på buss, slik at bussreisene kan bli trygge og gode opplevelser for alle.

Delt bosted

Elever som har delt bosted vil være folkeregistret på én adresse selv om de deler tiden mellom to hjem. Formålet med skyssreglene og hensynet til barna det gjelder, tilsier at det avgjørende må være at barnet faktisk bor to steder. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.